image
Drobečková navigace

Úvod > Firmy, služby > Knihovna > Knihovní řád

Knihovní řád

Půjčovní doba:

Středa 15:00 - 18:00

Knihovní řád

  • Obecní knihovna v Krhově (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
  • Knihovnické služby jsou poskytovány čtenářům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven.
  • Obcí schválené poplatky (sankční poplatky, poplatky za služby) jsou v souladu s právními předpisy a jsou uvedeny v Ceníku služeb, který je přílohou knihovního řádu.
  • Občan se stává čtenářem knihovny zápisem do seznamu čtenářů po ověření jeho totožnosti, děti po písemném souhlasu rodičů, zaevidování knihovníkem a seznámení s knihovním řádem, popř. zaplacením poplatku. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije služeb knihovny. Absenční výpůjční službu však poskytuje knihovna pouze uživatelům, kteří jsou jejími čtenáři.
  • Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který je nepřenosný.
  • Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z obce odstěhuje.
  • Výpůjční lhůta je 1 měsíc, prodloužena může být nejvýše 2x. V případě potřeby si čtenář dohodne výpůjční lhůtu s knihovníkem. Pokud výpůjční lhůtu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.
  • Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození menšího rozsahu ji musí uvést do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihovní jednotku stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny a zaplatí pokutu nebo knihu či časopis zaplatí včetně pokuty. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právních předpisů.
  • Půjčovní doba je vyvěšena na viditelném místě (okno, dveře).
  • Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi či na obecní úřad.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 26.09.2002

Diviš Josef - starosta obce

Kořínková Milada - knihovník

foto2